Home
top

Log hier inZoek door de site

bottom
Project Second Chance

Project "Second Chance"

Het project Second Chance heeft tot doel om jonge gedetineerden te helpen na hun vrijlating een “tool” in handen te hebben om succesvol terug te keren in de maatschappij. De jongeren krijgen van de stichting Jeugd Welzijn en Recreatie (JWR) en haar partners, de “Recreatie Sport Leider-A opleiding (RSL-A)” aangeboden. De RSL-A opleiding kan naast een tweede kans vooral ook voor een mentaliteitsverandering bij de jongeren zorgen; vaak zien ze voor het eerst dat het ook anders kan!Project Second Chance omschrijving E-mailadres

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 17 tot 25 jaar die in de gevangenis zitten.
Het project Second Chance heeft tot doel om jonge gedetineerden te helpen na hun vrijlating een “tool” in handen te hebben om succesvol terug te keren in de maatschappij. De jongeren krijgen van de stichting Jeugd Welzijn en Recreatie (JWR) en haar partners, de “Recreatie Sport Leider-A opleiding (RSL-A)” aangeboden. De RSL-A opleiding kan naast een tweede kans vooral ook voor een mentaliteitsverandering bij de jongeren zorgen; vaak zien ze voor het eerst dat het ook anders kan!

 

Project Second Chance

Vrij, en wat dan? Op eigen kracht blijkt het moeilijk om aan een baan te komen. De stap terug op het oude vertrouwde criminele pad is dan snel gemaakt. Het is van belang dat het gevangeniswezen en maatschappij de gedetineerde helpt bij de voorbereiding op zijn/haar terugkeer in de maatschappij.
Het project Second Chance heeft tot doel om jonge gedetineerden te helpen na hun vrijlating een “tool” in handen te hebben om succesvol terug te keren in de maatschappij. De jongeren krijgen van de stichting Jeugd Welzijn en Recreatie (JWR), de “Recreatie Sport Leider-A opleiding (RSL-A)” aangeboden. De RSL-A opleiding kan naast een tweede kans vooral ook voor een mentaliteitsverandering bij de jongeren zorgen; vaak zien ze voor het eerst dat het ook anders kan!
De Recreatie Sport Leider-A opleiding (RSL-A) is een praktijkgerichte opleiding. De opleiding ontwikkelt vaardigheid in het aanbieden en begeleiden van sport- en spelvormen. De deelnemer leert organiseren, leidinggeven, plannen en evalueren. Het opbouwen van spelrepertoire, het anticiperen op groepen en het zorgen voor sfeer en veiligheid, het maken van draaiboeken en organiseren van spel- en themadagen zijn tevens onderdelen die in de opleiding aan bod komen. Deze opleiding is
voor iedereen die leiding wil geven aan recreatieve activiteiten. De Recreatie Sport Leider kan o.a. aan de slag bij: de buitenschoolse opvang, de sportvereniging, buurt- en speeltuinwerk, de wijkactiviteiten. De opleiding wordt afgesloten met een door het ministerie van VWS erkend diploma. Er wordt in Suriname onderzocht of het diploma in Suriname erkend wordt. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. De deelnemer moet bij aanvang van de opleiding 17 jaar zijn. De opleiding omvat 80 uur. Daarnaast zijn er 25 stage-uren verplicht. De bijeenkomsten zijn vooral praktijkgericht en worden in een gymnastieklokaal gegeven.

 

RESULTATEN
A
JWR denkt dat het heel belangrijk is dat de jongeren hoop op een betere toekomst houden. De meeste jongeren zullen op een dag weer vrij zijn en dan is het risico groot dat ze weer het criminele pad op gaan.
We stellen jongeren in de Penitentiaire Inrichting “Santo Boma” in staat om via een leerproces een diploma te halen. De voortgang van de ontwikkeling van competenties en vaardigheden leren ze vast te leggen in een portfolio. Het geeft ze kennis over wie ze zijn geworden en welke kwaliteiten ze hebben.
Jongeren moeten volgens JWR daarom in de gevangenis positieve ervaringen kunnen opdoen: zoals sport, schilderen, schrijven, lezen, muziek maken of een opleiding volgen.

B
Dat voor jongeren met een diploma op zak de kans op werk na de detentie groter is. Na het behalen van het diploma hebben ze de ervaring dat ze een doel kunnen bereiken. Dat persoonlijke doel bereiken vergroot de eigenwaarde, inzicht en het zelfvertrouwen van de jongeren.

C
Een educatieve en nuttige dagbesteding aan de jongeren in de Penitentiaire inrichting  ‘Santo Boma” aanbieden.

D
Dat er 25 jongeren aan de RSL-A opleiding beginnen en waarvan minimaal 15 jongeren de opleiding met goed gevolg doorlopen.

E
De diploma-uitreiking aan de jongeren die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen moet door een prominent persoon gebeuren, bijvoorbeeld een minister, District Commissaris of de Nederlandse ambassadeur. Een combinatie van deze personen is natuurlijk ook mogelijk. De Surinaamse partners zullen dit onderdeel organiseren. Ook de directies van USTN en Minov zullen worden uitgenodigd bij deze gelegenheid.

G
De jongeren krijgen als zij dit willen na hun detentie ondersteuning en persoonlijke begeleiding van Vormingscentrum Mosterdzaad om zo sneller hun weg te vinden en zich op een positieve manier te handhaven en te integreren in de maatschappij.

RSLA CURSUS
De “Recreatie Sport Leider-A opleiding (RSLA)” wordt aangeboden om de jongeren kansen aan te reiken om succesvol terug te keren in de maatschappij.
Het project Second Chance biedt 25 jongeren in de leeftijd van 17- tot 25 jaar de kans om de opleiding RSLA te gaan volgen. De deelnemer leert organiseren, leidinggeven, plannen en evalueren. Het opbouwen van spelrepertoire, het anticiperen op groepen en het zorgen voor sfeer en veiligheid, het maken van draaiboeken en organiseren van spel- en themadagen zijn tevens onderdelen die in de opleiding aan bod komen. De Recreatie Sport Leider kan o.a. aan de slag bij: de buitenschoolse opvang, de sportvereniging, buurt- en speeltuinwerk, de wijkactiviteiten.

UITVOERING
De opleiding omvat 80 uur. Daarnaast zijn er 25 stage-uren verplicht. De bijeenkomsten zijn vooral praktijkgericht en worden in een gymnastieklokaal of in de buitenruimte gegeven. Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. De deelnemer moet bij aanvang van de opleiding 17 jaar zijn. De opleiding wordt afgesloten met een door het ministerie van VWS erkend diploma. Er zal in Suriname onderzocht worden als het diploma ook in Suriname erkend kan worden.
De theoretische onderbouwing van spelrepertoire en speluitleg en begeleiding wordt rekening houdend met de leerstijlen overgedragen en getoetst. De ontwikkeling van competenties en de versterking van de sociale vaardigheden wordt in portfolio bijgehouden. Reflectiegesprekken vormen onderdeel van de persoonlijke ontwikkelingen. Aan het einde van de opleiding volgt een praktijktoets waarin je de vaardigheden laat zien. Tot slot is er een eindgesprek waarin ze hun eigen visie verdedigen.
We werken met twee opleiders om door triangulatie de kwaliteit te borgen. Hierdoor kunnen we op verschillende manieren, verschillende momenten en in verschillende situaties naar competenties en vaardigheden kijken en deze waarderen.

UITVOERING
Pit2People is een organisatie die gespecialiseerd is in het geven van de RSL-A opleiding. Docenten zijn Wilma van Schaik en Henk Bongers. Er is eveneens ervaring in het geven van de RSL-A opleiding in Burkina Faso en het gevangeniswezen. Deze organisatie heeft de licentie om de opleiding en de diplomering te verzorgen. PiT2People gaat ervan uit dat ieder mens zich van binnenuit ontwikkelt en streeft naar zelfverwezenlijking. Dit gebeurt echter niet vanzelfsprekend. Men wordt constant geconfronteerd met keuzes.

LOCATIE
Het project Second Chance zal in de penitentiaire inrichting ‘Santo Boma” in Suriname worden uitgevoerd.

JEUGD
Jeugd is de primaire doelgroep van de organisaties. Jeugd is een kwetsbare groep. In het opgroeien ontwikkelen ze hun identiteit. Ze hebben het recht om in deze ontwikkeling op een zorgzame en liefdevolle manier geholpen te worden. Ook nadat ze een keer de fout in gegaan zijn. Deze ontwikkeling begeleiden vraagt om een houding waarbij je de unieke verschillen erkent, herkent en respecteert. Jongeren lopen schade op als mensen om hun heen een beperkend, vernederend of verachtelijk beeld aan ze blijven voorhouden. Ze hebben durf nodig om dit beeld te doorbreken en gebruik te gaan maken van nieuwe kansen en mogelijkheden.
Met het project Second Chance willen wij jongeren in de gevangenis van Suriname een kans bieden om hun kansen bij terugkeer in de maatschappij te vergroten.
De organisaties gebruiken de RSL-A opleiding als manier om de jongeren in de gevangenis weer te motiveren. De RSL-A opleiding geeft jongeren een saamhorig en positief gevoel dat zichtbaar wordt in een goede samenwerking waardoor negatieve persoonlijke doelen minder kunnen prevaleren . In een veilig leerklimaat staan zij open voor gesprekken over hun problemen en het leren van sociale vaardigheden. De veiligheid wordt ervaren door het begrip voor ieders standpunt en gemaakte keuze zonder alles goed te keuren. De RSL-A opleiding is ook een manier om de jongeren te inspireren om op een andere manier over hun leven na te denken.

PLANNING
Het project zal in de eerste helft van 2009 in de Penitentiaire inrichting  ‘Santo Boma” in Suriname worden uitgevoerd.
Voorbereiding juli – december 2008
In deze periode zal het project worden voorbereid en zal het projectplan geschreven worden en ingediend worden.
Uitvoering januari – maart 2009
In deze periode zal het project in Suriname uitgevoerd worden.
Evaluatie en verslag april - juni 2009
In deze periode zal het project door de samenwerkende organisaties en de Penitentiaire inrichting  ‘Santo Boma” geëvalueerd worden er zal ook gekeken worden hoe het project in de toekomst voortgezet kan worden. Er zal in deze periode ook een inhoudelijk en financieel verslag van het project gemaakt worden gemaakt.

ARMOEDE BESTRIJDING EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
A
Het proces dat een groep kwetsbare jongeren in de gevangenis van Suriname doormaakt, waarbij ze de kans krijgen om via de RSL-A opleiding de gelegenheid krijgen om na hun detentie met meer zelfvertrouwen terug te keren in de maatschappij.

B
De organisaties willen met het project Second Chance iedereen laten inzien dat ontwikkeling van Suriname de inzet vergt van iedereen, dat iedereen zijn steentje kan en moet bijdragen aan het voorkomen en terug dringen van de criminaliteit in Suriname.

C
Het project met als zeer toepasselijk titel “Second Chance” (Tweede Kans) zal overheden, ouders, professionals en jongeren weer even bewust maken om zich in te blijven zetten voor de levensomstandigheden en maatschappelijke en economische positie van de Surinaamse Jeugd in de gevangenis.

D
Het project Second Chance moet niet eenmalig worden uitgevoerd maar moet jaarlijks herhaald worden, daarnaast moet er naar andere en creatieve manieren gezocht worden om de jongeren in de gevangenis weer op een goede manier terug te leiden in de maatschappij.

E
Volgens de organisaties van het project Second Chance leidt voldoende aandacht, kansen en vertrouwen voor jonge gedetineerden er toe dat zij na hun detentie niet weer in criminele circuit terecht komen. Dit resulteert in op den duur tot minder criminaliteit. Als er in een land weinig criminaliteit is betekend dit ook automatisch dat er minder armoede in het land is.

KENNISOVERDRACHT
A Kennis overdracht Nederland aan Suriname
Het aanbieden van de RSL-A opleiding door de Nederlandse organisatie aan de jongeren in Suriname.

B Kennisoverdracht Suriname aan Nederland
De Surinaamse organisaties zullen de Nederlandse organisaties meer inzicht geven over het werken in Suriname en men zal ook leren hoe een oorspronkelijk Nederlandse opleiding opmaat gemaakt wordt om in Suriname uitgevoerd te kunnen worden.ORGANISATIE

STICHTING JEUGD WELZIJN & RECREATIE

Stichting JWR bestaat uit drie bestuursleden. Het is een meewerkend bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Per project wordt er binnen het bestuur gekeken welke bestuurslid de eindverantwoording heeft van het project.
JWR is de penvoerder en de initiatiefnemer van het project Second Chance. De organisatie heeft de eindverantwoording voor het project. De heer Bijnaar bestuurslid van JWR is de projectleider voor dit gehele project

 

PIT2PEOPLE

PiT2People is een VOF. De 2 vennoten zijn Wilma van Schaik en Henk Bongers. Beiden zijn uitvoerend werkzaam. Pit2People is een organisatie die gespecialiseerd is in het geven van de RSL-A opleiding in Nederland. Zij hebben ook de licentie om de opleiding en de diplomering te verzorgen. De werkwijze van PiT2People is geïntegreerd in de RSL-A opleiding. In de werkwijze van PiT2People is de interactie een continu proces.
De RSL-A opleiding is een interactieve en praktijkgerichte opleiding.
In het meedoen aan en het later begeleiden van sportief spel laat je de keuzes zien die je maakt. Je persoonlijkheid die op dat moment is gevormd laat je zien in de wijze waarop je meedoet en de reacties die je hebt op je omgeving. De competenties en in hoeverre zij ontwikkeld zijn worden zichtbaar in gedrag. We zien dit als het vermogen om in een gegeven context doelgericht en bekwaam te handelen.
Tijdens de opleiding is het reflecteren op gedrag een belangrijk aspect bij het beoordelen van de ontwikkeling van competenties. Het ontwikkelen van competenties en het aanleren van nieuwe vaardigheden stelt deelnemers in staat om mentaal en fysiek beter te functioneren.
Pit2People gaat ervan uit dat ieder mens er naar streeft om zichzelf te kunnen zijn, als zodanig geaccepteerd te worden en zich vanuit zijn natuurlijke aanleg te ontwikkelen. Dit lijkt vanzelfsprekend en toch gebeurt het niet vanzelfsprekend. Constant word je geconfronteerd met mogelijkheden en maak je keuzes. De invloed van de omgeving waarmee je rekening houdt maakt het een uitdaging om los van angst en onzekerheid ambities inhoud te geven en resultaten te bereiken. De uitdaging is om de juiste afwegingen te maken en effectief om te gaan met dit proces.
De samenwerkende organisaties van het project Second Chance hopen op deze wijze ook hun steentje bij te dragen aan het re-integratie proces van jongeren in de gevangenis, naar een goede terugkeer in de maatschappij. Veel gedetineerden hebben nooit een diploma gehaald.  Met een diploma op zak is de kans op werk na de detentie groter. Het vergroot ook de eigenwaarde, inzicht en het zelfvertrouwen van de deelnemers.

 

R.D. CONSULTING SERVICES

Het is een eenmanszaak met een administratieve medewerker en een project coordinator in vaste dienst. Daarnaast zijn er 9 freelancers die gespecialiseerd zijn op het gebied van gemeenschap ontwikkeling en jeugdzorg. Daarnaast hebben wij ook samenwerkingsbanden met maatschappelijke groepen en kerkelijke organisaties die aan gemeenschap ontwikkeling doen. De heer Dodson van R.D. Consulting Services heeft altijd als contactpersoon gediend bij de verschillende uitwisselingsprojecten in Suriname voor de Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie. Daarnaast heeft R.D. Consulting Services heel goede contacten met de organisatie Evangelisch Vormingscentrum Mosterdzaad. De heer Dodson zal ook bij dit project als contact persoon dienen in Suriname en zal daar ook de contacten met de verschillende samenwerkingspartners en de penitentiaire inrichting  ‘Santo Boma” onderhouden. R.D. Consulting Services zal ook uitzoeken of het RSL-A diploma ook in Suriname geldig is of geldig gemaakt kan worden.

 

EVANGELISCH VORMINGSCENTRUM MOSTERDZAAD

De stichting heeft tot doel het opsporen en begeleiden van moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren in een positief Christelijk zin. Het versterken van geestelijke hulp aan en het begeleiden van onder andere drugsverslaafden door middel van het houden van straat en buurt bijeenkomsten. Daarnaast organiseert het Evangelisch Centrum activiteiten op het gebied van sport als mede het stimuleren van activiteiten ter bevordering van bewustzijn en educatie van jongeren. Het bestuur bestaat uit 7 personen en daarnaast bezit de stichting heel veel vrijwilligers

 

Doel

Het project Second Chance heeft tot doel om jonge gedetineerden te helpen. De Recreatie Sport Leider-A opleiding (RSL-A) wordt aangeboden omdat het omgaan met sportieve spelactiviteiten je laat zien wie je bent en hoe je met anderen omgaat. Je leert op een positieve manier met mensen omgaan en groepen begeleiden. Het vraagt je om verantwoordelijkheid te nemen. Het examen is een afsluiting van dit leertraject waarin je kunt laten zien dat je competenties hebt ontwikkeld. Het diploma is een blijvend bewijs hiervan. De jongeren krijgen zo de gelegenheid om na hun detentie met meer zelfvertrouwen terug te keren in de maatschappij. Veel jonge gedetineerden hebben nooit een diploma gehaald. Met een diploma op zak is de kans op werk na de detentie groter. Het vergroot ook de eigen waarde en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Mevrouw Rachel Knel is de contactpersoon voor dit project.

 
feed-image Feed Entries